KVKK AYDINLATMA METNİ 

Sayın kullanıcı, Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş. olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere web sitemizi kullanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda bazı bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere; bu verilerin toplanması ve işlenmesi safhasında veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağını, sizlerden kişisel veri toplamamızın hukuki sebeplerini ve ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğunuz hakları bulabileceğiniz bu Aydınlatma Metnini dikkatle okumanız tavsiye olunmaktadır. Metni daha iyi anlayabilmeniz adına KVKK içerisinde yer alan bazı terimlerin karşıladıkları anlamları aşağıda bilginize sunarız:   

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,   

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,   

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,   

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,   

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,   

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,   

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,   

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,   

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,   

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 


      1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz siz değerli müşterilerimizden her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır.


      2. KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu, Aydınlatma Metni ve İlgili Kişinin Açık Rızası Kanun uyarınca tarafınıza ait, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce aşağıda sizlere belirtilen esaslar dahilinde toplanacak ve işlenecektir. KVKK, veri sorumlularına, kanunun 10. maddesi uyarınca ilgili kişilerin aydınlatması yükümlülüğünü düzenlemiştir. Veri sorumluları üzerine yüklenen bu aydınlatma yükümlülüğü ile varılmak istenen amaç ilgili kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğinin, işlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğinin, veri sorumlusunun kişisel veri toplama yönetiminin ve hukuki sebeplerinin, ilgili kişinin haklarının ve veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğinin somut olarak ortaya koyulmasıdır.

Bizim de bu metin doğrultusunda amacımız, sizleri kişisel verilerinizin nasıl toplanacağı ve işleneceği hususlarında tam bir bilgi sahibi yapmak ve haklarınızın tarafınıza hatırlatılmasını sağlamaktır. Açık rıza ise belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Yani bir bakıma açık rıza, sizlerin bu metni okuduktan sonra kendiniz ile ilgili, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel veri işlenmesine; özgürce, yeterli bilgi sahibi olarak ve tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta vermiş olduğunuz onay beyanıdır. Bu bağlamda aşağıda sayılan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğiniz hususların yanında bulunan kutucukları işaretlemenizi rica ediyoruz.  

        3. Şirketimiz Tarafından İşlenecek Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları Özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin hangi amaçlar doğrultusunda toplandığı ve işlendiğinin mevzuat hükümleri uyarınca açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ait kişisel veriler şirketimizce;  

 • Müşterilere daha iyi hizmet verebilmesi, çeşitli avantajların sağlanması, satış, pazarlama, bilgilendirme, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve koşullar hakkında bilgi sağlanması, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarının yapılabilmesi, satın alma işlemlerinizin sağlanması, hızlandırılması, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,   

 • Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ile alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,  

 • Kişiye özel doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,   

 • vivencia.com.tr, e-posta adresleri ve üyelik formları ile bırakılan kişisel veriler haricinde site kullanımı sırasında izlenen ziyaretçi hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi yolu ile siz değerli müşterilerimize daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatılması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,   

 • Pazar araştırmaları yapılması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması icrası amaçları dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ve sayılan amaçlarla siz müşterilerimizin vereceği onay doğrultusunda işlenecek ve işbu aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir.   

 

Yukarıda sayılanlara ek olarak kişisel verileriniz sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır. Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş. KVKK madde 5 (2) ve madde 6 (3) ile düzenlenen istisnalar doğrultusunda; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla, aşağıda örnekleri verildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplayabilecek ve işleyebilecektir.   

 • Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,   

 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,   

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,  

 • Şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,   

 • Siparişlerinizi alınması ve teslim edilmesi amaçlarıyla, sitemizde gerçekleştirdiğiniz e-ticaret alışverişinin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve ilgili sürecin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir.   

          4. Çerez Politikamız Alışveriş sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısını, ziyaret süresini ve hedef tamamlama sayısı gibi metriklerini temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonrasında bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağın'daki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google ADS reklamlarının alışveriş sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir, bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.   
  
          5. Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı KVKK ’nın 8. ve 9. Maddelerinde kişisel verilerin aktarılması hususu ele alınmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler ışığında, verilerinizin hukuka uygun bir şekilde aktarılabilmesi için bu bilgilendirmenin tarafımızca yapılması gerekmektedir. Siz müşterilerimize ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. İnternet sitesi kullanıcısının ad, soy ad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

          6. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak İşbu aydınlatma metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sisteme girmiş olduğunuz kişisel verileriniz ancak sizler tarafından değiştirilebilmekte olup, bir başkasının bu bilgilere ulaşmaması ve bunları değiştirmemesi adına Şirketimizce gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ancak üyelik adresinizin veya şifrenizin üçüncü kişiler tarafından biliniyor ya da üyeliğin kullanılıyor olması dolayısı ile Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş. ve patentli markaları hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Ödeme sayfasında sizlerden istenilen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.  veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Ödemeye yönelik tüm işlemlerin Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş. ’ye ait vivencia.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

          7.İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları Şirketimizce toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli müşterilerimizin bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu aydınlatma metni ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz durumunda; Şirketimize yapacağınız başvuru sonucu, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca siz değerli müşterilerimiz yahut ziyaretçilerimiz (veri sahibi); (i) kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

[email protected] Adresine e-mail yolu ile yahut 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen diğer yollar ile Şirketimize başvurarak sizlere tanınan bu hakları kullanabilirsiniz. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir. 

GARANTİ - İADE KOŞULLARI

 • Garanti

Teslimattan kaynaklanan sorunlarda, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde sorunlu olan ürünler tespit edilip, [email protected] adresine mail yoluyla başvurulmalıdır. Teslimattan itibaren 14 gün içinde sorun bildirildiğinde, ürünlerin parçaları ücretsiz olarak temin edilir, (Sorunlu ürünler/parçalar müşteriden kargo yoluyla iade alınır. Kargo ücreti Vivencia tarafından karşılanır) ve parça gönderimi yapılır.

 • İade

vivencia.com.tr üzerinden satın almış olduğunuz ürünü, ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ve kullanılmamış olması koşuluyla Tüketici Kanunu'ndaki,

"Sebep Göstermeden Cayma Hakkı" maddesine göre, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren ilk on dört (14) gün içerisinde iade edebilirsiniz.

Üründen kaynaklanan herhangi bir kusur sebebiyle yapacağınız iadelerde ise süre otuz (30) gündür. Bu süreyi aşan durumlarda iade işlemi yapılamayacaktır. İade edilen ürünlerin etiketlerinin, logolarının, faturasının ve diğer aksesuarlarının zarar görmemiş olması gerekmektedir. İade ettiğiniz ürünler, ürün inceleme ekibimiz tarafından kontrol edildikten sonra zarar gördüğü tespit edilirse iadeniz kabul edilmeyebilir. Ürüne ait aksesuarlar varsa bunların da ürün ile birlikte iade edilmesi zorunludur.

İade etmek istediğiniz ürün kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Size teslimat yapan kargo firması aracılığı ile iade gönderimini yapmanız gerekir. Farklı kargo firmaları aracılığıyla gönderilen ürünler karşı ödemeli olarak kabul edilmeyecektir.

İade onaylandığında, yasal süre olan 10 iş günü içerisinde ürün bedeli kredi kartı ile ödeme yaptıysanız kredi kartınıza, havale ile yaptıysanız ilgili hesabınıza iade edilir. Bu süre Vivencia’nın iade ettiğiniz ürünü teslim almasıyla başlar.

Ürün iadesi ya da iptali sonrasında iade edilecek tutar yapmış olduğunuz ödeme şekline göre geri ödenecektir.

Ödemeniz kredi kartıyla ile yapıldıysa iade tutarı kart hesabınıza yatırılacaktır.

Havale/ EFT veya kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşen ödemelerin iadesi ise IBAN No hesabınıza yapılacaktır. IBAN numaranızı 0537 395 28 28 numaralı müşteri hizmetleri hattımızı arayarak iletebilirsiniz. 

Yapılan ücret iadesinin kart hesabınıza veya banka hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilir.

Ödemenizi kredi kartı kullanarak taksitlendirme yaptıysanız tutarın tamamı sahibi olduğunuz kredi kartınızın bankasına tarafımızca tek seferde ödenir. Bu aşamadan sonra banka bu tutarı kredi kartınıza her ay taksit tutarı kadar yatırır.

Bu işlem taksit sayısı süresince devam eder.

 • İptal

Sipariş iptaliniz için [email protected] adresine 24 saat içerisinde siparişi numaranız ile birlikte mail yönlendirmesi yapabilirsiniz ya da müşteri hizmetlerimize ulaşarak iptalini talep edebilirsiniz. Siparişinizle ilgili iptal talebiniz siparişiniz kargoya verilmedi ise işleme alınabilir. Diğer koşulda iade işlem prosedürleri geçerlidir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI 

ÇEREZ POLİTİKASI 

Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.’ ye ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağla-yan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’ da Şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. 

       1. Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur. 
 

        2. Çerezlerin Kullanım Amaçlar

Şirket, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir. 

Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: 
Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. 

İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: 
Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir. 

Performansa Yönelik Kullanımlar: 
Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir. 

Reklam Amaçlı Kullanımlar: 
Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 

          3.Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. 

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir. 

         4.Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir. 

         5.Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler 

Şirket internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz. 

Müşteri Hizmetleri sayfamıza Hoş Geldiniz. 
 
Alışverişinizin her aşamasında, kendinizi güvende hissedebilmeniz için en çok merak edilen konuları ve sıkça sorulan soruları size yardımcı olabilmek amacıyla aşağıda listeledik. 
 
Farklı sorularınız için, 0537 395 28 28 numaralı WhatsApp sipariş hattından bize ulaşabilirsiniz... 
 
 
Neden Üye Olmalıyım? 
 
Sizlerle daha yakın ilişkiler kurabilmek, daha güvenli ve hızlı alışveriş imkânı sunabilmek için sizi sistemimize üye olmaya davet ediyoruz. 

Bu sayede sizler için hazırlanan e-bültenler, kampanya ve indirim duyurularından ilk ve öncelikli haberdar olabilme fırsatına sahip olabileceksiniz. 

 

Nasıl Üye Olabilirim? 
 
Yeni bir üyelik oluşturmak için ana sayfamızın sağ üst köşesinde bulunan “Üye Ol” butonuna tıklayabilirsiniz. Sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz girmeniz durumunda üyelik işleminiz tamamlanacak ve güvenli alışveriş için ilk adımı atmış olacaksınız. 
 
Üyelik Bilgilerimi ve Şifremi Değiştirebilir Miyim? 
 
Üyelik ve iletişim bilgilerinizi "Hesabım" sayfasından ulaşabileceğiniz "Hesap Bilgilerim" bölümünden kolayca güncelleyebilirsiniz. 
 
Şifremi Unutursam Ne Yapmalıyım? 
 
Giriş için kullandığınız şifrenizi unutmanız halinde "Giriş Yap" sayfasındaki "Şifremi Unuttum" seçeneğini tıklamanız ve açılan bölüme vivencia.com.tr’ ye üyelik sırasında kullandığınız e-mail adresinizi yazmanız yeterlidir. Kısa bir süre sonra şifreniz, kayıtlı e-mail adresinize otomatik olarak gönderilecektir. 

Üyelik Hakkında
Mağazamıza üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. 
Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Ancak alışveriş yapmadan önce Satış sözleşmesini dikkatle okuyunuz. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

Üyelik İptali
Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır.
Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

Üye Güvenliği
Üyenin güvenliği için Vivencia tarafından her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. vivencia.com.tr’ ye giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayınız, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayınız.
Farklı Adres
Her üye İçin Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır.
Adres bölümünü arkadaşlarınıza hediye gönderirken kullanabileceğiniz gibi, farklı adreslerde olduğunuz dönemlerde kullanabilmeniz için düşünülmüştür.

 

Ürün Yorumları
Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır.
Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

ÖDEME VE TESLİMAT 

vivencia.com.tr üzerinden yaptığınız alışverişlerinizde bütün kredi kartlarıyla ödeme yapabilir, 

Belirtilen banka kartlarına tanımlanmış taksit avantajları ile alışverişinizi daha uygun vadelere yayabilirsiniz. Dilerseniz de HAVALE /EFT veya KAPIDA ÖDEME seçenekleriyle de satın alım sürecinizi tamamlayabilirsiniz. 

Web sitemizden satın almış olduğunuz ürünler sizlere kargo firması aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Normal çalışma şartlarında, sipariş verilen tarihten sonraki 1-3 iş günü içerisinde gönderileriniz kargoya teslim edilmektedir. Ürünler kargoya teslim edildikten sonra size Şelale Tekstil Konfeksiyon İnşaat Sanayi Tic. A.Ş. tarafından kargo takip numaranız mail atılarak, siparişlerinizin tahmini elinize ulaşma süresi hakkında bilgilendirileceksiniz. Ayrıca size bildirilen kargo takip numarası ile kargo firmasının sitesinden de ‘’siparişinizin nerede olduğu ile ilgili’’ bilgi alabilirsiniz. vivencia.com.tr üzerinden verilebilecek en düşük sipariş miktarı için bir limit bulunmamaktadır. Sitemizden yapılan alışveriş işlemi sırasında faturanın teslimat şekli konusunda seçim yapmanız istenir. Seçiminize göre faturanızı siparişiniz ile birlikte aynı adrese gönderilmesini isteyebilir ya da siparişinizden farklı adrese posta ile gönderilmesini isteyebilirsiniz. Faturanızın gönderilmesiyle ilgili farklı bir seçim yapmadığınızda, kargo ile teslimi yapılan her sipariş fatura ile kargo firmasına teslim edilmektedir. Resmi faturalarımız yollanan siparişinizin ayrılmaz bir parçasıdır ve siparişinizin yer aldığı kolinin dışında, şeffaf plastik bir cep poşeti içinde size ulaştırılmaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı kargo firması tarafından bu cep içerisinde bulunan fatura size teslim edilmez ise lütfen kargo yetkilisine hatırlatınız ve ısrarla isteyiniz. Tüm taleplerinize rağmen teslim edilemeyen fatura için lütfen tutanak tutturunuz ve bize mail ya da telefon yoluyla bildiriniz. En kısa zamanda kargo firması uyarılarak, evrak bulunacak ya da faturanın ‘’aslı gibidir’’ kaşeli bir kopyası tarafımızdan size yollanacaktır. 
 
Kredi Kartıyla Alışveriş Yaparken Güvende Miyim? 

Kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanıyoruz. Ayrıca; sitemizden yapacağınız tüm alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerlidir. Güvenlik Sertifikası sayesinde güvenliğinizi riske atmadan sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. 

Kredi kartı bilgileriniz, kesinlikle Vivencia serverları üzerinde saklanmamaktadır. Ödeme işlemleriniz siz ve bankanız arasında gerçekleşmekte, bize sadece banka tarafından bu işlemin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi iletilmekte, ödeme bilgileriniz 3. kişilerin ulaşımına ve müdahalesine kapalı tutulmaktadır. 
 
vivencia.com.tr’ den alışveriş yaparken; kredi kartı, HAVALE / EFT ve Kapıda Ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. 

Kredi kartlarına taksit seçenekleri mevcuttur. 
Kapıda ödemenizi nakit veya kredi kartıyla gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Kapıda Ödeme İçin Ekstra Bir Ödeme Yapacak Mıyım? 

Gönderim yaptığımız kargo şirketleri kapıda ödeme seçenekleri için 8,90 TL hizmet bedeli tahsil etmektedir ve bu bedel siparişiniz esnasında sipariş bedeline eklenmektedir. Bu bedel kargo şirketi hesaplarına işlenmekte ve siparişinizin iadesi halinde geri ödenmemektedir. 

 

Kapıda Ödeme Sistemi Nasıl Çalışıyor? 

Kapıda ödeme sisteminden yararlanmak için "Ödeme Bilgileri" sayfasındaki kapıda ödeme seçeneklerinden birini işaretlemeniz yeterlidir. 
Ödemenizi yaparken, Nakit veya Kredi Kartına Tek Çekim imkanından faydalanabilirsiniz. 
Siparişinizi iade etmeniz durumunda, ödemiş olduğunuz tutar tarafımıza bildireceğiniz IBAN No hesabına 10 iş günü içerisinde yatırılacaktır. 
Kapıda ödeme seçeneğinden faydalanmanız karşılığında kargo şirketleri 8,90 hizmet bedeli tahsil etmektedir. Bu tutar, kargo şirketi hesabına geçecek olup iadesi mümkün olmayacaktır. 

 

Ödeme Sayfasında Gereken Tüm Bilgileri Girmeme Rağmen Ödeme Onayı Alamıyorum? 

Ödemenizi kredi kartı ile gerçekleştirirken sorun yaşıyorsanız, 
 

* Kredi kartı veya sanal kartınızın kullanım limitini, 
* Kartınızın üzerindeki Visa veya Master kart tipini doğru seçtiğinizi, 
* Kartınızın son kullanma tarihini,  
* Kartınızın arka yüzünde yazan CVV bilgisini,  
* Kullandığınız kartın ek kart olması durumunda, ana kart sahibi tarafından iptal edilip edilmediğini, 
* Kartınız adına yapılan bir kayıp ihbarının olup olmadığını ve 
* Onay işlemi sırasında internet bağlantınızı çalışır durumda olduğunu kontrol etmenizi rica ediyoruz. 

Yukarıda belirtilen durumlar dışında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız 05326860365 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan destek alabilirsiniz.  

 

İptal ve iade durumunda geri ödeme nasıl ve ne zaman ulaşır? 

Ürün iadesi ya da iptali sonrasında iade edilecek tutar yapmış olduğunuz ödeme şekline göre geri ödenecektir. 

Ödemeniz kredi kartı ile yapıldıysa iade tutarı kart hesabınıza yatırılacaktır. 

Havale/Eft veya kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşen ödemelerin iadesi ise IBAN no hesabınıza yapılacaktır. IBAN numaranızı  0537 395 28 28 nolu müşteri hizmetleri hattımızı arayarak iletebilirsiniz.  

Ödeme işlemi sonrasında size mail yoluyla bilgilendirme yapılır. Yapılan ücret iadesinin kart hesabınıza veya banka hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilir. 

Ödemenizi kredi kartı kullanarak taksitlendirme yaptıysanız tutarın tamamı sahibi olduğunuz kredi kartınızın bankasına tarafımızca tek seferde ödenir. Bu aşamadan sonra banka bu tutarı kredi kartınıza her ay taksit tutarı kadar yatırır ve çeker (ekstreye ve – olarak yansır). Bu işlem taksit sayısı süresince devam eder. 

 

TESLİMAT KOŞULLARI (TESLİMAT KOŞULLARI) 

 

Siparişleriniz, kampanya dönemleri hariç banka onayı alındıktan sonra 1-3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin uzaklığına göre de anlaşmalı olarak çalıştığımız kargo şirketleri aracılığıyla 3-7 gün içerisinde siparişinizi size ulaştıracaktır. 

   

Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak, belirtilen iletişim kanalları üzerinden bilgi verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır. 

  

Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri tarafından gönderilmektedir. 

  

Satın aldığınız ürünler bir teyit maili ile tarafınıza bildirilecektir. 

  

Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda ise konu ile ilgili bir mail size gönderilecek, müşteri temsilcisi tarafından aranacak ve ürünün ilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir. 

  

vivencia.com.tr bir online alışveriş sitesidir. Aynı anda birden çok kullanıcıya alışveriş yapma imkânı tanır. Ender de olsa tüketicinin aynı ürünü alması söz konusudur ve ürün stoklarda tükenebilmektedir. 

  

Bu durumda; 

Ödemesini internet üzerinden yaptınız ürün eğer stoklarımızda kalmamış ise yaptığı ödeme kendisine 10 iş günü içerisinde iade edilir. 

Çerez Uyarısı

Çerezler, Vivencia.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ziyaret edebilirsiniz.